keskiviikko 15. lokakuuta 2008

Umberto Eco: Kauneuden historia


WSOY 2008

Umberto Econ toimittama Kauneuden historia perustuu vuonna 2002 julkaistuun cd-romiin. Kirjan Umberto Eco on kirjoittanut Girolamo di Michelen kanssa. Kirja käsittelee kauneuden historiaa läntisessä kulttuuripiirissä, pääosin Euroopassa. Kirja tarjoaa laajan historiallisen kuvauksen kauneudesta aina antiikista lähes nykypäivään. Kauneus on kirjassa ymmärretty laajasti – kyse ei ole vain naiskauneudesta eri aikakausina, vaan myös filosofian tai teologian käsityksistä kauneudesta yleensä.

Kirjan johdantoluvussa esitellään hyvin kirjan pyrkimykset ja pohditaan esimerkiksi käsitteiden kaunis, hyvä ja kauneus merkitystä. Kirjan ote on tavallaan myös filosofinen, pohdiskeleva. Tavoitteena on käsitellä kauneuden ideaa eri vuosisatoina, kertoa mitä ihmiset ovat milloinkin pitäneet kauniina ja tuoda eri aikakausien sisälläkin toisistaan poikkeavia käsityksiä esiin. Tässä kirja myös onnistuu hyvin. Käsityksiä kauneudesta valaistaan erityisesti taideteosten kautta, mutta yhtä tärkeä rooli on aikalaiskirjailijoiden ja filosofien kirjoituksilla, joita on otettu kirjaan mukaan hyvinkin runsaasti. 

Johdannon jälkeen on usea sivu kuvasarjoja eri aikakausien käsityksistä esimerkiksi kauniista alastomasta naisesta tai miehestä, kasvoista, vartalon suhteista ja neitsyt Mariasta. Tällainen läpileikkaus on ihan paikallaan, sillä lukija saa heti käsityksen siitä, miten kauneuden ideat ovat muuttuneet ajan kuluessa. Varsinaiset pääluvut on jaettu alalukuihin, joista ensimmäiset johdattavat lukijan kulloinkin käsillä olevaan aikakauteen tai teemaan. Luvut eivät ole itsessään pitkiä, mutta tuovat asian selkeästi ja mielenkiintoisesti esiin. Runsas ja hyvin valittu, upea kuvitus puhuu myös paljon puolestaan. Lukija voi myös tutustua itse kunkin aikakauden kirjailijoiden ja filosofien kirjoituksiin kauneudesta, sillä taiten valitut otteet kirjallisuudesta on aseteltu aina kyseisen luvun yhteyteen, joten lukija voi samalla tai myöhemmin syventyä kuhunkin lainaukseen. Kirja toimii eräänlaisena käsikirjana, joka mahdollistaa syvemmän perehtymisen aiheeseen. Ansiokasta mielestäni on se, että erilaiset lainaukset kirjallisuudesta on tuotu näinkin runsaasti taideteosten ja itse kirjan tekstin yhteyteen. Näin Kauneuden historia ei jää pelkästään kuvateokseksi, vaan mahdollistaa lukijalle paremman pääsyn kunkin aikakauden historiaan ja käsityksiin.

Kirja etenee kronologisesti mutta keskittyen erilaisiin teemoihin kertoessaan kauneuden historiasta. Temaattinen käsittely tuo kiinnostavuutta kronologisen esityksen rinnalle. Näin on myös mahdollista vertailla eri aikakausien käsityksiä mutta tuoda esiin myös toisistaan poikkeavia näkemyksiä yhdenkin aikakauden sisällä. Kauneutta ei siis käsitellä vain ihmisen fyysisenä kauneutena vaan laajempana käsitteenä. Käsittelyssä osansa saavat esimerkiksi musiikin, numeroiden, valon, hirviöiden, rakennusten ja koneiden kauneus. Keskiajan kauneuskäsitysten erittäin monipuolinen ja innostava käsittely oli erityisen mielenkiintoista luettavaa, sillä usein laajoissa esityksissä keskiaika jää puristuksiin antiikin ja renessanssin väliin, eikä pääse esiin omana kokonaisuutenaan. Kirjoittajat eivät muutenkaan tyydy pelkkään yleisesitykseen kunkin aikakauden kauneuskäsityksistä, vaan tuovat esiin myös ristiriitoja ja toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Teksti etenee kirjassa sujuvasti ja selkeästi. Yleisemmän esityksen joukossa on aina myös valaisevia esimerkkejä.

Kirja kattaa myös 1900-luvun aina 60-luvulle asti. Nykytaiteen käsittely ja massamedian luoman kauneuskuvan esittely on toki paikallaan, mutta kuten kirjoittajat itsekin toteavat, arviointi on vaikeaa mitä lähemmäs nykyhetkeä tullaan. Historiallinen perspektiivi on ehkä kapea, mutta silti jäin kaipaamaan hieman tarkempaa analyysiä lähihistoriasta tai miksei jopa nykyajasta.

Kirja on laaja ja monipuolinen esitys kauneudesta ja sen eri puolista eri aikakausina. Juuri tämä on yksi kirjan ansioista. Usein kauneudesta kertovat kirjat keskittyvät vain naiskauneuden muutoksiin eri aikoina, eivätkä siten tarjoa syvempiä tai monipuolisempia näkemyksiä aiheeseen. Kulttuurihistoria kulkee kirjassa mukana pienin askelin. Näin lukija ymmärtää paremmin taustat muutoksille, joita myös käsitellään. Kirja toimii loistavasti myös eri tasoilla – sitä voi selailla silmän iloksi tai perehtyä hyvinkin tarkkaan kulloinkin kiinnostavaan teemaan ja aikakauteen. Kirjan lopussa on myös hyvä lista lainatusta kirjailijoista ja heidän teksteistään sekä taiteilijoista ja taideteoksista. Kirja itsessään on kaunis esine upeine kuvineen, eikä vähiten taitavan taiton ansiosta.